Jak jsme vybrali 42 hodnot pro Eticii 21?

Březen 22, 2018

Jak jsme vybrali 42 hodnot pro Eticii 21?

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jaké hodnoty považují lidé za důležité.
Hodnoty definujeme jako “skutečnosti, způsoby jednání a cílové stavy, které lidé považují za důležité” (1). Základní otázka, kterou jsme položili všem respondentům tedy zněla: “Jaké hodnoty jsou pro vás důležité?”
Aby mohli účastníci průzkumu odpovědět na tuto otázku, připravili jsme dva výzkumné protokoly. Jeden je ve formě osobních rozhovorů, v druhém jsme využili webovou aplikaci Eticia (beta.eticia.cz) s online dotazníkem.
Výsledky tohoto průzkumu tvořily základ pro vývoj webové aplikace Eticia 21, která byla spuštěna v dubnu 2018. Eticia 21 je projekt, jenž si klade za cíl popularizovat téma hodnot a vytvořit prostředí pro diskuzi o hodnotách. Jedním ze záměrů projektu Eticia 21 je publikovat články pro akademickou veřejnost, druhým je popularizovat výzkumné práce zabývající se hodnotami. Následující článek je tedy určen pro oba tyto záměry.

Osobní rozhovory

V souladu s akademickou literaturou byl koncipován protokol pro polostrukturované rozhovory. Tyto rozhovory měly za cíl identifikovat hodnoty, které respondenti považují za důležité. Rozhovory proběhly v roce 2015 se 43 respondenty. Po ukončení rozhovoru obdrželi účastníci formulář na zpětnou vazbu, o kterém pohovoříme v závěru tohoto článku.

 

V přípravné fázi jsme vybrali 61 hodnot, které se vyskytují v jiných hodnotových výzkumech (2). Důležitým faktem je, že úvodní část rozhovoru proběhla bez předem definovaného korpusu hodnot. Respondent se měl pouze zamyslet a sepsat 5 až 10 hodnot, které považuje za důležité. Následovala volná diskuze o tomto výběru, zejména o důvodech proč byly zrovna tyto hodnoty vybrány. Poté byly výzkumníkem přečteny všechny hodnoty v korpusu, přičemž respondent měl označit každou hodnotu dle třech stupňů důležitosti: “naprosto důležité”, “důležité”, a “nedůležité”. Na tuto část rovněž navázala diskuze, která měla za cíl odůvodnit zařazení hodnot do jednoho ze tří stupňů. Na závěr vybrali respondenti 10 hodnot z těch, které označili jako “naprosto důležité”. Poslední fáze rozhovoru se soustředila na rozdíly mezi prvotním seznamem a závěrečným seznamem.

 

Protokol pro osobní rozhovory

Krok 1 Napište 5-10 hodnot, které jsou pro Vás důležité.
Krok 2 Proč jste tyto hodnoty vybral/a? Volná diskuze.
Krok 3 Přečtu Vám 61 hodnot a označte každou hodnotu jako: „Naprosto důležité“, “Důležité“ a „Nedůležité“.
Krok 4 Z vybraných hodnot z kroku 3 vyberte deset nejdůležitějších hodnot a porovnejte s prvotním soupisem hodnot v kroku 1.

Online dotazník Eticia

Této fáze průzkumu se zúčastnilo celkem 300 uživatelů. Metodou tzv. snowballingu byli osloveni uživatelé, kteří posléze mohli na stránky přizvat i svoje přátele. Tento vzorek není reprezentativní pro českou populaci a nebyla sbírána sociodemografická data, jako jsou nejvyšší ukončené vzdělání nebo rodinný stav.

 

Online dotazník Eticia zatím nemá na světě obdoby. Liší se od ostatních kvantitativních výzkumů hodnot dvěma způsoby. Zaprvé se jedná o seřazení hodnot podle důležitosti, avšak v prvních deseti krocích vybírá respondent tři hodnoty ze čtyř. Celkově měl tedy respondent na výběr mezi 40 hodnotami, přičemž po úvodním výběru se zúžil tento počet na 30. V závěrečném kroku si respondent sestavil hodnotový žebříček deseti nejdůležitějších hodnot. Druhým důvodem, proč se liší dotazník Eticia od ostatních výzkumů, je důraz na líbivost a na hravost. Jsme přesvědčeni, že ankety o hodnotách by neměly být pouhým zaškrtáváním odpovědí. Proto je zde kladen důraz nejen na celkový grafický vzhled, ale hlavně na možnosti interakce. Zvolili jsme vzhled připomínající hrací karty, ze kterých respondent vybírá a řadí je dle důležitosti. Každá karta je interaktivní, kde si může uživatel kliknutím zjistit více informací k dané hodnotě (definice ze slovníku, citáty, nebo případně obrázky a videa).

Výsledky průzkumu

Osobní rozhovory

V první fázi průzkumu jsme pracovali s korpusem 61 hodnot, u kterých měl každý účastník výzkumu označit, zda považuje jednotlivé hodnoty za “naprosto důležité”, “méně důležité” a nedůležité”. Tabulka č.1 shrnuje odpovědi všech účastníků výzkumu.

 

Pro každou ze 61 hodnot jsou uvedeny počty respondentů, kteří označili hodnoty podle jedné ze tří možných variant. U hodnot, jež byly označeny za “naprosto důležité”, převažují hodnoty zdraví, láska, přátelství a svoboda. Zajímavé ovšem je, že nemalý počet respondentů označil tyto hodnoty jako “nedůležité”. Toto platí i pro hodnoty, které můžeme považovat za jednoznačně preferované: láska, přátelství, zdraví. Naopak, nikdo neoznačil hodnoty síla, vytrvalost a spolupráce jako “naprosto důležité”.

 

Jak lze vyčíst z údajů v tabulce, počet “nedůležitých” hodnot občas převyšuje ty “naprosto důležité”. Milton Rokeach měl intuici, že lidé vybírají z protichůdných hodnot, a tudíž jsou hodnoty seřaditelné. Naše výsledky mohou tuto hypotézu potvrdit. Dalším důležitým zjištěním pro příští výzkumy tedy bude otázka protichůdnosti hodnot, zda je vnímána a odůvodněna, nebo zda lze mluvit o konfliktu hodnot.

 

Při rozhovorech byl také kladen důraz na způsob, jakým byl výběr odůvodněn. Jedna z nejčastějších odpovědí na otázku “Co je podle vás hodnota?” poukazovala na hodnoty jako motivační nebo životní cíle. Každý respondent je sice považoval za subjektivní až intimní, ale většina se shoduje i s názorem, že hodnoty jsou naprosto ovlivněny společenským a kulturním prostředím.

 

Další otázky se zaměřily na výběr nejdůležitějších hodnot. Pro respondenty bylo překvapivé, že v korpusu 61 hodnot identifikovali hodnoty, které je nenapadly v prvním kroku, když neměli korpus k dispozici. Zjistili jsme, že odůvodnění často navazuje na životní zkušenosti.

U těchto životních zkušenostech jsou hodnoty vyjádřeny kontextem, čímž se stávají hmatatelnými prvky našich životů. Práce sociologa v tomto případě spočívá v identifikaci životních okruhů, kde se vyskytují podobné hodnoty. Na závěr tohoto článku budou uvedeny teoretické a metodologické rámce, které takové přístupy k tématu hodnot umožní.

 

Dotazník Eticia

Prvním klíčovým zjištěním je, že výsledky z online dotazníku se příliš neliší od výsledků v rozhovorech. To naznačuje, že metodika osobních rozhovorů je replikovatelná do online dotazníku. Ovšem v online dotazníku je jen 40 hodnot, které byly vybrány na základě odpovědí při osobních rozhovorech.

 

V tabulce č.2 je uveden seznam hodnot, které jsou seřazené dle důležitosti. Když respondent vybral hodnotu v úvodních kolech (výběr 3 ze 4), připočítá se jeden bod. Pokud ji znovu vybere v závěrečném kole (Top 10), připočítá se další bod. Minimum pro každou hodnotu je tedy 0 a maximum je 2, přičemž druhý bod se uděluje jen Top 10 hodnotám. Tudíž je průměr vždy 1,33 a v celkových výsledcích mají hodnoty v Top 10 vyšší skóre než 1,33. Můžeme tímto způsobem identifikovat zastoupení každé hodnoty oproti průměru.

 

V tabulce č.3 jsou uvedeny pouze hodnoty, které byly seřazeny do Top 10. Procenta zde naznačují, jaký je podíl respondentů, jenž danou hodnotu vybrali do finálního žebříčku hodnot. Tento žebříček se od seznamu nejdůležitějších hodnot v osobních rozhovorech  liší jen marginálně.

 

Zpětné vazby

Po absolvování osobních rozhovorů obdrželi respondenti dotazník na zpětnou vazbu. Ta se zaměřila jak na otázky metodiky, tak na atraktivnost tohoto tématu. Z odpovědí na tuto zpětnou vazbu vychází, že většina respondentů takto nad hodnotami nikdy neuvažovala. Respondenti byli hlavně překvapeni, že jejich původní výběr bez korpusu se jednoznačně obohatil, poté co mohli vybírat z uceleného seznamu. Z této zpětné vazby také vyšla najevo očekávání lidí od takového průzkumu. Naprostou většinu lidí zajímalo, jaké výsledky mohou mít jejich blízcí, s nimiž by se rádi porovnali. Vysoké procento respondentů by chtělo porovnat své hodnoty s výsledkem celostátním, nebo se porovnat s jejich věkovou kategorií či pohlavím. Tyto odpovědi naznačují, že hodnoty jsou subjektivní, ovšem jejich zastoupení napříč celou populací je rovněž důležitým tématem pro uvažování o hodnotách.

 

Sbírali jsme zpětnou vazbu i od uživatelů, kteří vyplnili online dotazník. Tato zpětná vazba se tentokrát více soustředila na metodiku a na líbivost celé aplikace. Co se týče metodiky, někteří respondenti uvedli, že není pohodlné vybírat v prvních krocích 3 hodnoty ze 4. Měli totiž pocit, že čtvrtou hodnotu musí odstranit, což nebyl náš úmysl. Jinak si většina respondentů pochvalovala grafický vzhled. Značná část účastníků dokonce uvedla, že kdyby to bylo pouhé zaškrtávání odpovědí, tak by dotazník nedokončila.

 

Závěr

V této první fázi průzkumu jsme si potvrdili několik základních hypotéz. Zaprvé vyšlo najevo, že vybrat 10 svých nejdůležitějších hodnot je obtížné, pokud nemá respondent seznam hodnot k dispozici. To se hlavně potvrdilo, když měl účastník výzkumu porovnat prvotní seznam s kompletním korpusem po výběru nejdůležitějších hodnot. Druhým důležitým zjištěním bylo, jak lidé vysvětlili výběr důležitých hodnot. Častokrát hovořili o svých životních zkušenostech, jež tento výběr odůvodňují. Nakonec jsme si mohli potvrdit i hypotézu o tom, že líbivý a hravý dotazník může toto téma odlehčit, uživatelsky zatraktivnit, a tím i dosáhnout většího počtu lidí, kteří si projdou celým dotazníkem.

 

Tento průzkum byl orientační a poukázal také na několik limitací, které se týkají relevantnosti výsledků. Jedna z těchto limitací je přítomná u všech výzkumů tohoto typu, to je relevantnost deklarovaných hodnot. I to je důvod, proč bylo naprosto klíčové provést osobní rozhovory, při nichž má respondent čas se zamyslet, a popřípadě upřesnit některé ze svých odpovědí. Hledáme cestu, jak takový postup uskutečnit v digitálním světě s vysokým počtem účastníků.

 

Zde stojí další překážka v cestě, která se tentokrát týká specificky výzkumů o hodnotách. Víme, že hodnoty nemají ucelenou definici. Existují různé způsoby jak definovat hodnoty. Některé hodnoty se vyjadřují spíše v soukromí, kdežto jiné hodnoty se vyjadřují spíše veřejně. Jedna z ilustrací tohoto faktu jsou pojmy vnitřní a vnější svoboda. Je tedy nutné kontextualizovat pozici produktora hodnotícího úsudku, dále je nutné uvést co je hodnoceno, čímž lze objasnit hodnocení.

 

Budoucí výzkumné směry se tedy budou více zaměřovat na pragmatickou analýzu hodnot a hlavně hodnotících úsudků. Na rozdíl od mnoha jiných hodnotových výzkumu budeme studovat hodnocení, nebo-li způsoby jakými usuzujeme dané skutečnosti pomocí hodnot. Tento přístup se inspiruje zejména pragmatickou filozofií (3) a sociologií (4). Je velkou výzvou pro nás, abychom tento teoretický rámec využili v online dotazníku.

Použité zdroje:

 

 

 

 

Autor :

Alexandre Reznikow
MA Political Science,
Sociologist, Executive director
 

 

 

Tabulka č.1 : Hodnoty v korpusu seřazeny  při osobních rozhovorech dle důležitosti.

Hodnota Naprosto důležité Důležité Nedůležité
Láska 20 38 1
Přátelství 20 38 1
Férovost, Poctivost 9 37 0
Upřímnost 13 35 2
Rodina 21 34 3
Svoboda 19 34 3
Zodpovědnost 14 34 2
Zdraví 23 33 6
Pravda 11 32 1
Vzdělávání 3 32 2
Radost 6 31 3
Vztah k přírodě 10 30 6
Důvěra 6 30 3
Úcta 2 30 4
Otevřená Komunikace 6 29 5
Čest 6 28 2
Milování 2 28 4
Humor 10 27 3
Pomoc druhým 8 27 2
Soucit, (empatie) 9 26 4
Moudrost 9 25 6
Výchova 4 25 8
Respekt 7 24 5
Sebeúcta 7 24 8
Sebevědomí 4 24 2
Odpuštění 3 24 6
Pravdomluvnost 2 24 3
Čistota 1 24 3
Vnitřní síla 6 22 5
Práce (zaměstnání) 6 22 10
Sex 4 21 8
Pracovitost,být aktivní 4 20 6
Tolerance 3 20 4
Zvídavost 2 20 8
Spolupráce 0 19 7
Spravedlnost 7 18 5
Racionální myšlení 4 18 8
Partnerství 2 18 11
Peníze 9 17 7
Kreativita, tvořivost 6 17 10
Odvaha (nebojácnost) 3 17 6
Štědrost 2 17 5
Laskavost 2 17 6
Vyrovnanost 5 16 11
Velkorysost 1 16 4
Pokora 3 15 10
Cílevědomost 2 14 3
Nadhled 2 14 5
Věrnost 1 14 6
Víra 2 14 13
Hrdost (ne pýcha) 1 14 13
Přímost 1 14 14
Touha 1 13 10
Činorodost 2 12 18
Skromnost 2 11 9
Vytrvalost 0 11 7
Síla 0 11 21
Rozvážnost (rozvážné konání) 2 9 9
Kariéra 2 8 20

 

 

 

Tabulka č.2: Průměrné skóre pro každou hodnotu v online dotazníku (celkový průměr = 1,33)

Hodnota Průměrné skóre
láska 1.73
rodina 1.67
zdraví 1.62
svoboda 1.62
humor 1.5
kreativita 1.49
přátelství 1.46
radost 1.44
vnitřní síla 1.42
peníze 1.37
moudrost 1.34
důvěra 1.32
práce 1.31
zodpovědnost 1.30
pravda 1.30
pokora 1.29
milování 1.28
poctivost, čestnost 1.27
otevřená komunikace 1.27
upřímnost 1.27
vztah k přírodě 1.27
vyrovnanost 1.27
soucit, empatie 1.25
výchova 1.24
aktivita, pracovitost 1.24
pomoc druhým 1.24
vzdělávání 1.23
spravedlnost 1.22
respekt 1.22
odpuštění 1.22
sebeúcta 1.21
spolupráce 1.21
odvaha 1.21
zvídavost 1.21
tolerance 1.20
štědrost 1.20
racionální myšlení 1.19
touha 1.17
úcta 1.12
rozvážné chování 1.06

 

 

Tabulka č.3: Procento uživatelů, kteří danou hodnotu zařadili do deseti nejdůležitějších hodnot v online dotazníku

 

Hodnota Procento Top 10
láska 44.35%
rodina 40.11%
zdraví 37.85%
svoboda 36.44%
humor 29.66%
přátelství 27.97%
radost 25.71%
kreativita 23.16%
vnitřní síla 22.32%
důvěra 18.36%
zodpovědnost 18.36%
moudrost 16.95%
poctivost, čestnost 15.54%
upřímnost 14.69%
milování 14.12%
aktivita, pracovitost 14.12%
pokora 13.84%
pravda 13.56%
otevřená komunikace 13.28%
soucit, empatie 12.99%
spravedlnost 12.99%
respekt 12.71%
vztah k přírodě 12.71%
vzdělávání 12.15%
peníze 12.15%
sebeúcta 11.58%
spolupráce 10.73%
vyrovnanost 10.73%
pomoc druhým 10.73%
tolerance 10.45%
odvaha 9.32%
racionální myšlení 9.32%
výchova 8.76%
zvídavost 8.19%
práce 8.19%
odpuštění 7.63%
touha 6.50%
úcta 6.21%
štědrost 5.65%
rozvážné chování 1.13%